Yurt CoverDiameter (ft)Wall Height (ft)Pillar Height (ft)Crown Diameter (ft)Pole Length(ft)
16"5'3"7'6"4'1"6'4"
19"5'7"8'7"4'9"7'8"
21"5'7"8'8"5'6"8'5"
26"5'11"9'6"6'5"10'6"
28"5'11"10'2"6'8"12'4"
36"6'3"10'10"10'3"14'3"
44"6'5"12"10.6"

Diameter (m)Wall Height (m)Pillar Height (m)Crown Diameter (m) Pole Length(m)
4.81.62.31.21.93
5.81.72.61.452.35
6.41.72.651.62.58
81.82.923.2
8.81.83.12.23.75
111.93.32.754.35